İslam Dini Sözlük

e-kitap indir
İslami Dini Sözlük Kitap Kapağı İslami Dini Sözlük

2720
Google
2710

Lugat bir dilin kelime hazînesini toplayan kitap olarak bilinir. Fakat gerçekte kelime mânâsını  göz  önüne  alacak  olursak  lugat;  dil  yâni  lisân  demektir.  Bir  dili  anlama  ve metinlere nüfûz etme lugatlar sâyesinde olacaktır. Ancak ilimler neşv ü nemâ bularak serpilip yeni yeni meseleler ortaya çıkınca yeni yeni mefhum ve varlıklar meydana gelmiş, bunları anlatan terim ve deyimlere ihtiyâç duyulmuş, hattâ yalnız bir ilim dalına ayrılanlar da görülmüştür. Bunun netîcesinde îzahlı ve açıklamalı olarak, ansiklopedik mâhiyette eserler ortaya çıkmıştır. Gerçekte bu kabîl eserler daha ziyâde okuyucuya anahtar vazîfesi görmüşler ve yanlış anlamalara meydan vermemişlerdir.

Şimdiye kadar bilgi kaynağı olarak sunduğumuz eserlerin yanında, böyle bir yayının eksikliğini gördüğümüzden İslâmî kelime, terim, deyim ve terkibleri de içine alan bir Dîni Sözlük ile hizmetimizi daha da ileri götürme yolunu tuttuk.

Hazırlanması kolay olmayan bu sözlük, büyük bir emeğin mahsûlü olmuş, mûteber ve temel olan İslâmî eserler taranarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada madde başı olan terim ve deyimler, tasavvuf da dâhil, İslâmî ilimleri ve bunlara dayanan İslâmî Türk edebiyâtını ilgilendirir. Maddeler, asıl lugat mânâlârının yanında, bu yönden ele alınmış, mensûb  oldukları  dîni  ilim  dalının  içinde târif  edilerek açıklamaları  yapılmıştır.  Mesele bununla da kalmamış, bir madde hangi ilim dalı ile ilgili ise, ona göre başta Kur'ân-ı kerîm, hadîs-i şerîf meâlleri olmak üzere diğer mûteber dîni eserlerden, kelimenin geçtiği örnekler getirilmiştir. Ayrıca her sâhanın uzmanlarına götürülerek eksiksiz ve mükemmel bir şekilde hazırlanmasına çalışılmıştır.

Uzun bir zamanda yorucu ve sabırlı bir çalışmanın sonunda ortaya koymaya çalışılan bu sözlükte daha ziyâde İslâmî ilimlerin ansiklopedik ve îzâhlı lugatı verilmiş, böylece sahadaki boşluk giderilmeye çalışılmıştır.

Başlıca dileğimiz, eserin okuyucularımıza ve azîz milletimize hayırlı ve faydalı olmasıdır.

Sözlüğün Tamamını Okumak için Tıklayınız...

e-kitap indir

John R. Searle – Zihin, Dil, Toplum

e-kitap indir
Zihin, Dil, Toplum Kitap Kapağı Zihin, Dil, Toplum
John R. Searle
Litera Yayıncılık
  1. Temel metafizik: Gerçeklik ve Doğruluk

 

  1. Evrenle nasıl uyum sağlarız: Biyolojik bir görüngü olarak zihin

 

  1. Zihnin özü: Bilinç ve yapısı

 

  1. Bilinç nasıl çalışır: Niyetlilik

 

  1. Toplumsal evrenin yapısı: Zihin Nesnel bir toplumsal gerçekliği nasıl yaratır?

 

  1. Dil nasıl işler: Bir insan edimi türü olarak söz söyleme

 

  1. Anlam ve iletişim

 

  1. Kurucu kurallar ve sembolizm

 

  1. Felsefeye giriş

 

  1. Ateizmin ötesi

 

  1. Bilincin üç özelliği

 

  1. Bilincin işlevi

 

  1. Kuşkuculuk, bilgi ve gerçeklik

 

  1. Bilinç alanı ve bağlama problemi

 

  1. Aydınlanma Vizyonu: Gerçeklik ve akledilirliği

 

  Realizme dört meydan okuyuş
e-kitap indir

Sevan Nişanyan – Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı

e-kitap indir
Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı Kitap Kapağı Elifin Öküzü ya da Sürprizler Kitabı
Sevan Nişanyan
Propaganda Yayınları

Latince "kalem torbası" anlamına gelen kalamar ile bizim Arapçadan aldığımız kalem aynı kökten gelen iki sözcük. İtalyanca berber saç değil sakal traş eden kişinin adı, barbunya ise aslında "sakallı" demek. Put Buddha'nın Eski Türklerdeki adı, pagoda ise Budist tapınaklarına verilen putkede adının Portekizcesinden Batı dillerine giren bir sözcük. Boğaça "ateşte pişmiş hamurişi" anlamına gelen latince focacia'dan, fueloil'deki fuel ise "yakacak odun" anlamında focalia'dan geliyor. Birincisi İtalyanca, ikincisi Eski Fransızcadan İngilizce yoluyla Türkçeleşmiş. Bukalemun ile pantolonta Eski Yunanca "aslan" sözcüğü saklı. Farsça beygir "yük tutarı", kevgir "köpük tutarı", peşkir ise "ön tutan" anlamına gelen bileşik isimler. Sefer, sofra ve misafir Arapça SFR kökünden basit dilbilgisi kurallarına göre türetilmiş üç sözcük. Ayşe, ayyaş ve maaş da aynı basit kurallar uyarınca YŞ kökünden türemişler. İrtica sözcüğü (ve tartışması) Türkçeye 1909'da girmiş. Fransızca ecole'den esintiler taşıyan okul ise Dil Devrimi bünyesinde 1934'te yaratılmış. Sevan Nişanyan'ın bu şaşırtıcı kitabı 1000'i aşkın Türkçe sözcüğün inanılmaz tarihini, esprili ve kolay okunur bir dille anlatıyor, her gün kullandığımız sözcüklerin aralarındaki umulmadık köken ilişkilerini göz önüne seriyor. Elifin Öküzü, geniş bir tarih kültürüne ve titiz bir araştırmaya dayandığı halde okuması keyifli, tüy kadar hafif bir kitap. Dili ve sözcükleri sevenler için ideal bir armağan...

e-kitap indir

Necdet Sakaoğlu – Tanzimat'tan Cumhuriyete Tarih Sözlüğü

e-kitap indir
Tanzimat'tan Cumhuriyete Tarih Sözlüğü Kitap Kapağı Tanzimat'tan Cumhuriyete Tarih Sözlüğü
Necdet Sakaoğlu
İletişim Yayınları

Geçmişe dönük inceleme ve öğrenme isteklerinin yaygınlaştığı günümüzde zamanı bir bakıma yok yere harcatan ve asıl uğraşıyı duraksatan başlıca çıkmaz, ölü terim ve deyimlerin çözümlenmesi işidir. Önceki kuşaklar, eski dile ve kültüre yakınlıkları oranında bu sıkıntıyı duymamaktaydılar. Dolayısı ile bugün bize demir leblebi gibi gelen birçok şifreyi okurken kavrayıp geçiyorlardı. Toplum hayatındaki hızlı değişmeler, Saltanat'tan Cumhuriyet'e geçiş, devrimler ve özellikle de dilimizin yenileşme süreci, bugün için bir Tanzimat romanının bile özgün diliyle okunup anlaşılabilmesini olanaksız kılmış bulunmaktadır. Bu noktada, fikir ve edebiyat eserlerinin sâdeleştirilmesi akla gelebilir. Ancak daha yoğun ve özgün deyimleri, terimleri içeren değişik alanlarla ilgili kaynakları, arşivleri dolduran milyonlarca belgeyi de aynı şekilde sâdeleştirmek düşünülemez ve Buna gerek de yoktur. En akıllıca çözüm, belirli alanlar ve konular için kullanımı kolay anahtar sözlükler hazırlamak olmalıdır. Bu, denenmiş ve yararı görülmüş bir yoldur. Örneğin Mehmed Zeki Pakalın'ın "Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü" ile bundan özetlenen veya taranan daha küçük çaplı sözlükler, bilim adamlarımızın bile el altında tuttukları başvuru kitaplarıdır.
Bizim amacımız da "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi"ne yardımcılık edecek, aynı zamanda 19. yy tarihi ile ilgilenenlere ışık tutacak bir sözlük hazırlamak olmuştur. Tarama çalışmalarımızda, Tanzimat'ın sanat, edebiyat, sağlık, eğitim, teknoloji, iktisat, hukuk, ordu, basın, yayın... alanlarında getirdiği yenilik ve değişikliklerle ilgili kavramlara fazla yer verilmeden, devlet yapısı, kurumlar, siyaset ve toplumla ilgili terim ve deyimlerin derlenmesi gözetilmiştir. Özgün bir başvuru yapıtı ortaya çıkarabilmek için de mevcut ansiklopedilerle sözlüklerden aktarma kolaylığına gidilmeden, çok sayıda salnâme, gazete ve mecmua, arşiv belgeleri, anı ve sefaretnâmelerle başta Cevdet ve Lütfi tarihleri olmak üzere 19. yy'ı anlatan kaynaklar sabırla elden geçirilmiştir. Bununla birlikte, yaklaşık 3.000 maddelik bu sözlüğün kapsamca yeterliliğinden söz edilemez. Bu yargımız, bir alçakgönüllülük ifadesi değildir: Tanzimat dönemi, öncesi ve sonrası ile tarihimizin en hareketli evreleridir. Önceki yüzyılların geleneksel yaşam kalıpları, kurumları ve düzeni hızla terkedilmiş, değişimler Padişah'tan dağdaki çobana dek herkesi etkilemiştir. Bu bakımdan, diğer uzmanlık alanlarında da en azından bizim başarabildiğimizin kapsamında üç beş sözlük daha hazırlanabilir. Yeri gelmişken belirtelim ki Osmanlı Tarihiyle ilgili mevcut benzer kaynaklar, madde seçiminde klasik kurum ve kavramların sınırını aşmamayı gözetmişlerdir. Kanımızca bunun biricik nedeni yukarıdaki yargımızla ilgilidir. Çünkü 19. yüzyıl ve onun 20. yy'daki kısa uzantısı, gerideki yüzyıllardan daha karmaşık renkli ve yoğun yaşanmıştır.
Maddeleri soyut karşılıklar yerine, açıklayıcı tanımlamalarla verirken birtakım yanılgılara düşmüş olabiliriz. İşin zorluğu bakımından bunun hoşgörüyle karşılanacağını umuyoruz.

e-kitap indir

Hüseyin Namık Orkun – Türk Sözünün Aslı

e-kitap indir
Türk Sözünün Aslı Kitap Kapağı Türk Sözünün Aslı
Hüseyin Namık Orkun
Türk Dil Kurumu Yayınları
36
Türk adı ilk kez, 8. Yüzyıl Çin kaynakları ile Uygur metinlerinde geçmektedir. Bu kaynakların ve araştırmaların bazılarında belirtildiği gibi Türk adı Çin kaynaklarında telâffuz edildiği şekilde, miğfer anlamına gelen Tu-kiüe kelimesinden mi veya Hun/Kun kelimesinden mi yoksa türü-/ türe- kökünden mi gelmektedir. Bu soruların cevabını bulabileceğimiz Türk Sözünün Aslı adlı eser, Türk Dil Kurumu tarafından günümüz yazım kurallarına göre yeniden düzenlenmiştir.
e-kitap indir