Friedrich Engels – Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm

e-kitap indir
Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm Kitap Kapağı Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm
Friedrich Engels
Sol Yayınları
104

riedrich Engels'in Socialisme utopique et socialisme scientifique (İlk kez 1880'de Paris'te Fransızca olarak yayınlandı) adlı yapıtı, Fransızca (Socialisme utopique et socialisme scientifique, Editions Sociales, Paris 1969),İngilizce (Socialism: Utopian and Scientific, Progress Publishers, Moscow 1978) ve Almanca (Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, Dietz Verlag, Berlin 1973) baskılardan yararlanılarak Sol Yayınları Çeviri Kurulu tarafından türkçeleştirildi ve kitapÜtopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm adı ile Sol Yayınları tarafından Eylül 2012 (Birinci Baskı: Kasım 1970; İkinci Baskı: Kasım 1974; Üçüncü Baskı: Ekim 1975; Dördüncü Baskı: Ekim 1977; Beşinci Baskı: Ağustos 1978; Altıncı Baskı: Mart 1990; Yedinci Baskı: Eylül 1993; Sekizinci Baskı: Kasım 1998; Dokuzuncu Baskı: Eylül 2004; Onuncu Baskı: Ekim 2008) tarihinde, Ankara'da Şahin Matbaası'nda bastırıldı.

e-kitap indir

Georges Bataille – Din Kuramı

e-kitap indir
Din Kuramı (İnsanlaşma Sürecinde Din'in Oluşumu) Kitap Kapağı Din Kuramı (İnsanlaşma Sürecinde Din'in Oluşumu)
Georges Bataille
Göçebe Yayınları
94

"Din Kuramı"nda, Bataille, hayvandan insana geçiş sürecini incelemekte ve bu süreç içinde dinin oluşum koşullarını araştırmaktadır. İnsan çalışma aracılığıyla hayvansallıktan kurtulmakta ama bu kurtuluş aynı zamanda onu varoluşunun özünden uzaklaştırmaktadır. İnsan din yoluyla kaybettiği öze yeniden ulaşmaya çalışmaktadır.
Bataille bu özlü araştırmasında Hegel felsefesiyle antropolojik verilerin bir sentezini yapmaktadır. Bu sentez kutsal ile kutsal -dışının karşıtlığını içermektedir. Kutsal - dışı dünyada insan çalışma yoluyla kendinin bilincine varır ama aklın düzenlediği sınırlar içerisinde kalır...

e-kitap indir

Arif K. – Çınar Ağacının Altında Bir Ay Felsefe

e-kitap indir
Çınar Ağacının Altında Bir Ay Felsefe Kitap Kapağı Çınar Ağacının Altında Bir Ay Felsefe

Arif K.

Bu çalışma, felsefeye girişe giriş olarak görülebilir. Çınar altında bir masada toplanmış, sayıları gününe göre üç ile altı arasında değişen insanların (Arif Hocamız, Müjdat, Ertan, Oğuz, Murat ve ben) konuşmalarıdır. Bir biçimde birbirini bulmuş insanların ortaya koydukları gücün sonucudur. Arif Hocamız birikimlerini bizimle paylaştı. Dinledik, öğrendik, karşı çıktık, tartıştık, uzlaştık, eşsiz bir deneyim yaşadık.
Konuşulanların o masada kalıp unutulmasına izin vermek istemediğimiz için, konuşmaları kayıt altına aldık. Bu kayıtları metne dönüştürme görevi bana düştü. Gerekli gördüğüm yerlere dipnotlar yerleştirdim. Sonuçta, felsefeye doğru adım atmak isteyenlerin yararlanabilecekleri bir ürün ortaya koyduk sanıyorum. Hocamız şöyle demişti: “Seminerler bittiğinde, bir felsefe kitabı artık sizi korkutmayacaktır. Rahat rahat okuyacaksınız.” Bu sözün doğruluğuna, çalışmamızı okuyanların da tanıklık edeceğine kuşkum yok.
Çağlar Simsoy

e-kitap indir

Ali Osman Gündoğan – Bergson

e-kitap indir
Bergson / Madde ve Bellek, Gülme, Metafiziğe Giriş, Ahlak ve Dinin İki Kaynağı, Yaratıcı Tekamül Kitap Kapağı Bergson / Madde ve Bellek, Gülme, Metafiziğe Giriş, Ahlak ve Dinin İki Kaynağı, Yaratıcı Tekamül
Ali Osman Gündoğan
Say Yayınları
160

Yaşadığı dönemde, hem Fransa’da hem Fransa dışında haklı bir üne kavuşmuş olan Bergson, ele aldığı konulara yaklaşma biçimi ve yazılarında kullandığı üslup dolayısıyla meslekten felsefecilerden farklı, benzetmelerle yüklü, sanat değeri de felsefi değeri kadar yüksek denebilecek eserler üretmiştir. Bergson'un bu tavrı, onun izlenmesine olan ilgiyi artırmış, kısa süre içerisinde eserleri, Türkçe de dahil olmak üzere pek çok dile çevrilmiştir. Yazma ve konuşma tarzının çekiciliği yanında, içinde yaşadığı dönemin büyük toplumsal-siyasal olayları karşısında da bir eylem adamı olarak tavır takınan Bergson, felsefe tarihi hakkındaki derin bilgisi, biyoloji ve psikoloji alanlarına ait spesifik denebilecek bir derinliğe sahip olması, dolayısıyla disiplinler arası bağlantıları da kurma yeteneği sayesinde sadece felsefe alanında değil, pek çok alanda onu, kendisine başvurulan bir düşün adamı kılmıştır.
Ali Osman Gündoğan

e-kitap indir

Daniel Colson – Anarşist Felsefe Sözlüğü: Proudhon'dan Deleuze'e

e-kitap indir
Anarşist Felsefe Sözlüğü: Proudhon'dan Deleuze'e Kitap Kapağı Anarşist Felsefe Sözlüğü: Proudhon'dan Deleuze'e
Daniel Colson
Versus Kitap
352
Bu sözlük kendine koyduğu sınırlar içinde eğretidir, çok sayıda ekleme ve düzeltmeye müsaittir. Bilinçli soyutluğu içinde tek bir hedefi vardır ve dört noktada özetlenebilir: 1) Anarşi'ye bağlılığını kararlı bir şekil-de belirten bir hareketin olası (ve paradoksal) teorik tutarlılığının anlaşılmasını sağlamak; 2) uzunca bir sü-re ortadan silindikten sonra yirminci yüzyılın ikinci yarısında bu hareketin teorik canlanmasının kökenle-riyle nasıl bağ kurduğunu göstermek; 3) bu hareketin bakış açısından, Spinoza, Leibniz, Stirner, Proudhon, Bakunin, Tarde, Nietzsche, Bergson, Foucault, Simondon, Deleuze gibi görünüşte oldukça farklı filo-zof ve teorisyenleri birleştiren gizli yakınlıkları keşfet-tirmek; 4) liberter pratik ve deneylere benzer bir dünya ve gerçeklik algısının, bunların gelişimi için zorunlu olan ama kimi zaman da eksikliğini amansızca hisset-tiren bir algının gündeme getirilmesine katkıda bu-lunmak.
e-kitap indir

Thomas Paine – Akıl Çağı

e-kitap indir
Akıl Çağı Kitap Kapağı Akıl Çağı
Thomas Paine
İş Bankası Kültür Yayınları
175

Thomas Paine 1737 1809 Aydınlanma döneminin en önemli yazar aydın ve devrimci düşünürlerindendir. Risaleleri ve özellikle Sağduyu adlı eseriyle Amerikan Bağımsızlık Bildirgesinin hazırlanmasında önemli bir rol oynadı. 1792de yazdığı İnsan Hakları adlı eseriyle Fransız Devriminin temellerini de güçlendiren en önemli isimlerden biri oldu. Meclisin Fransız olmayan üç üyesinden biriyken Robespierre döneminde tutuklandı. İlk bölümünü hapishanedeyken yazdığı Akıl Çağı tüm dünyada ilgiyle karşılandı. İnsanların dogmalara kuşkuyla yaklaşmaya başladığı Aydınlanma döneminin temel eserlerinden biri olan Akıl Çağı Thomas Painein diğer eserleri gibi günümüzde de özgünlüğünü korumaktadır.

e-kitap indir