Hüseyin Rahmi Gürpınar – Metres

e-kitap indir
Metres Kitap Kapağı Metres
Hüseyin Rahmi Gürpınar
Dergah Yayınları
430

“Aşk ve alakaya karşı acaba kaçıncı asr-ı medeniyette sigorta şirketleri teessüs edecek? Hani ya öyle hayırlı bir şirket vücuda getirilse bedel-i taksiti her ne olursa olsun verir, her nev’i bela-yı muhabbete karşı en evvel ben gönlümü temin ettirirdim. Mahalle yangınlarındaki telefat ahşaba, eşyaya aittir. Fakat sevda harikinde doğrudan doğruya insan yanıyor.”
Metres romanında Müştak ve Reyhan tipleri aracılığıyla dönem romanlarında işlenen Fransız metres, alafrangalık, züppelik, yanlış Batılılaşma, eğitim öğretim eksikliği ve Batı’ya öykün-menin hazin sonuçları mizahi bir dille anlatılır. Hüseyin Rahmi, romanda felsefeden de bahis açar ve eğitim üzerine düşüncelerini okuyucuya aktarır.
İlk olarak 1900 yılında yayımlanan Metres romanının elinizdeki baskısında günümüz okuru için yabancı sayılabilecek kelimelerin her birinin anlamı ile Fransızca kelime ve cümlelerin çevirileri dipnotlarda verilmiştir.

e-kitap indir

Mehmet Ali Işım – Upanişadlar: Tanrının Soluğu

e-kitap indir
Upanişadlar: Tanrının Soluğu Kitap Kapağı Upanişadlar: Tanrının Soluğu
Mehmet Ali Işım
Dergah Yayınları
175

Upanişadlar Hint düşüncesinin en eski ve en değerli metinleri olan Vedalar'dan Sama Veda'nın en seçkin bölümlerinden meydana geliyor.

e-kitap indir

Ahmet Hamdi Tanpınar – Yaşadığım Gibi

e-kitap indir
Yaşadığım Gibi Kitap Kapağı Yaşadığım Gibi
Ahmet Hamdi Tanpınar
Dergah Yayınları
470

Tanpınar'ın gazete ve dergilerdeki yazılarının derlenmesinden oluşan Yaşadığım Gibi 7 bölüm halinde düzenlenmiştir:

  1. İnsan ve cemiyet,
  2. İnsan ve ötesi
  3. Üç şehir (İstanbul, Bursa, Maraş)
  4. Paris tesadüfleri
  5. Türk edebiyatı
  6. Musıkî
  7. Plâstik sanatlar.

Bu yazıların çoğu deneme özelliği taşısa bile yine de Tanpınar'ın Türk kültürü, medeniyeti, edebiyatı, sanatlar, batı dünyası üzerindeki fikirleri bakımından önemli bilgiler ihtiva etmektedirler.

e-kitap indir

Ahmet Hamdi Tanpınar – Saatleri Ayarlama Enstitüsü

e-kitap indir
Saatleri Ayarlama Enstitüsü Kitap Kapağı Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Ahmet Hamdi Tanpınar
Dergah Yayınları
400

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiiri sembolist bir ifade üzerine kurulmuştur. Aynı anlatım tarzı romanlarına da zaman zaman sirayet eder. "Saatleri Ayarlama Ensitüsü" toplumumuzun bu değişme süreci içindeki durumunu, fertten yola çıkarak topluma varan bir teknikle anlatıyor.

e-kitap indir

Ahmet Hamdi Tanpınar – Huzur

e-kitap indir
Huzur Kitap Kapağı Huzur
Ahmet Hamdi Tanpınar
Dergah Yayınları
391

Tanpınar, kültürümüzü bir "iç âlem medeniyeti"nin tezahürü olarak görür. Bu medeniyeti, belirli bir ahlâkı taşıyan "mânevi vazifelerine inanmış, muayyen bir ruh nizamından geçmiş, nefislerini terbiye etmiş" insanlar meydana getirmiştir. Huzur'un kahramanlarından Mümtaz, roman boyunca kendisini "huzur"a kavuşturacak bir "iç nizam"ı aramaktadır. Eserde hastalık, ölüm, tabiat, kozmik unsurlar, medeniyet, sosyal meseleler, çeşitli ruh halleri ve estetik fikirler iç içe verilir. Ancak bütün bunların üzerinde romana hâkim olan Mümtaz'la Nuran'ın aşklarıdır. İstanbul, bu aşkın yaşandığı çevre olmaktan çıkarak, âdeta bir roman kahramanı gibi ele alınır. Huzur için, belli bir dünya görüşüne, bir hayat nizamına kavuşamamış Cumhuriyet aydınlarının "huzursuzlukları"nı dile getiriyor denebilir.

e-kitap indir